राम भक्ति

Search

सादा आनंद रहे एही द्वारे मोहन खेले होली हो भजन लिरिक्स | mohan khele holi ho lyrics

सादा आनंद रहे एही द्वारे मोहन खेले होली हो भजन लिरिक्स | mohan khele holi ho lyrics | Ram Bhakti Lyrics

सादा आनंद रहे एही द्वारे मोहन खेले होली हो लिरिक्स

सादा आनंद रहे एही द्वारे

अरे मोहन खेले होली हो

सदा आनंद रहे एही द्वारे

मोहन खेले होली हो

सदा आनंद रहे एही द्वारे !

मोहन खेले होली हो !!

सदा आनंद रहे एही द्वारे

मोहन खेले होली हो

सदा आनंद रहे एही द्वारे !

मोहन खेले होली हो !!

एक ओरी खेले कुंवर कन्हाई

एक ओरी खेले कुंवर कन्हाई !

एक ओरी खेले कुंवर कन्हाई

एक ओरी खेले कुंवर कन्हाई !

आ एक ओरी राधा गोरी हो

सदा आनंद रहे एही द्वारे

मोहन खेले होली हो

सदा आनंद रहे एही द्वारे !

मोहन खेले होली हो !!

सदा आनंद रहे एही द्वारे !

मोहन खेले होली हो !!

उड़ल अबीर गगन ललियाईल

गगन ललियाईल ! गगन ललियाईल !

मुदित मगन मनवा हरसाईल

मन हरसाईल ! हो मन हरसाईल !

खेले रंग सिया जानकी हो

खेले रंग सिया जानकी हो !

खेले रंग रघुनन्दन हो

सदा आनंद रहे एही द्वारे

मोहन खेले होली हो

सदा आनंद रहे एही द्वारे !

मोहन खेले होली हो !!

सदा आनंद रहे एही द्वारे !

मोहन खेले होली हो !!

सदा आनंद रहे एही द्वारे !

पीके भांग केहू भंगुआईल

केहू भंगुआईल ! केहू भंगुआईल !

केहू पुवा खाके केहू अन्गुआईल

केहू अन्गुआईल ! केहू अन्गुआईल !

बाजेला ढोलक नगाड़ा हो

बाजेला ढोलक नगाड़ा हो !

आ बाजेला चूड़ी कंगन हो

सदा आनंद रहे एही द्वारे

मोहन खेले होली हो

सदा आनंद रहे एही द्वारे !

मोहन खेले होली हो !!

सदा आनंद रहे एही द्वारे !

मोहन खेले होली हो !!

सदा आनंद रहे एही द्वारे !

मोहन खेले होली हो !!

गावेले होली पवन गवईया

पवन गवईया ! हो पवन गवईया !

नाचेली भउजी नाचेले भईया

नाचेले भईया ! हो नाचेले भईया !

लागेला गउवा ब्रिजवा हो

लागेला गउवा ब्रिजवा हो !

भईल बा जियरा धन धन हो

सदा आनंद रहे एही द्वारे

मोहन खेले होली हो

सदा आनंद रहे एही द्वारे !

मोहन खेले होली हो !!

सदा आनंद रहे एही द्वारे !

मोहन खेले होली हो !!

सदा आनंद रहे एही द्वारे !

मोहन खेले होली हो !!

सदा आनंद रहे एही द्वारे

मोहन खेले होली हो

सदा आनंद रहे एही द्वारे !

मोहन खेले होली हो !!

सदा आनंद रहे एही द्वारे ..!

Scroll to Top